How the Apollo Spacecraft works: Part 2


Here we are in a parking orbit of 118 miles high. And just how high is that? Let’s take a look… The Karman Line is generally considered to be the start of outer space. The International Space Station orbits here. Most satellites orbit between here… …and all the way out here. It’s called a parking orbit because it’s not high enough to stay in orbit for a long time. But don’t worry, we’ll only be here for about 2 hours. After orbiting the Earth 2 or 3 times and confirming all systems are good it’s time to ignite the 3rd stage one more time for about 6 minutes. We call this the Translunar Injection. This is what sends us away from the Earth and towards the Moon. The S-IVB is now completely useless. Remember that’s the 3rd stage at the top of the Saturn V. The Spacecraft Lunar Module Adapter panels detach exposing the Lunar Module. The Command and Service Module do a complete 180 degree turn around. The Command Module must dock with the Lunar Module and pull it out. In space, temperatures are a lot more extreme. There was a real danger of parts of the spacecraft freezing or other parts getting too hot. To prevent this, the spacecraft was now put into a slow roll so that there was an even heat distribution. This was called Passive Thermal Control but also nicknamed the “Barbecue Roll” If we ignore the moon, this is what our flight path will look like we’re still orbiting the Earth but we’re in the shape of an elipse heading all the way out into the middle of nowhere. With the Moon however, everything starts to make a little more sense. At the time of launch, the Moon is about here. During the next 3 days, their paths converge. Just to be clear, this is the Earth and Moon drawn to scale. I animate it out of scale so it’s easier to see the flight paths. So, the Moon’s gravity changes where the spacecraft flys. This is called a “Free Return Trajectory” If something were to go wrong with the engines the astronauts would still be able to get home. On the other hand, if all systems are go it’s now time to enter Lunar orbit. This is called the Lunar Orbit Insertion. As the spacecraft passes behind the Moon the Service Module engine was fired up for about 6 minutes to slow the spacecraft down. At times like this they would loose contact with mission control because they are on the far side of the Moon. Unfortunately, this is where a lot of important events happened. The guys at mission control just had to sit tight until the astronauts came around the other side. Now it’s time for the main event. When the astronauts are ready two of them get into the Lunar Module and get ready to land on the Moon. One of them stays behind and continues to oribit the Moon. Side note: the Lunar Module was usually just called the LM. And when the Command Module and Service Module were together they were usually referred to as the CSM. The LM now extends it’s legs. After making sure everything still checks out the LM separates from the CSM. The LM must get to a safe distance of about 2 miles away before firing the descent engine. The engines fire up for about 30 seconds. This is called the Descent Orbit Insertion. This puts the LM down to about 50 thousand feet above the surface. Now the engine fires up again for Powered Descent Initiation. The windows are initially pointed down. But as we get closer to the surface the windows will be facing forward to give the astronauts a good view of the surface they’ll be landing on. The landing site needs to be on level terrain and away from any big boulders. There’s a limited amount of fuel so the astronauts can’t take too long to land. And finally…touch down. Now it’s time to step down the ladder, say some historic words, plant the American Flag, get some rock samples and do some science. After the Lunar stay was over, it’s time to take off from the surface. but, let’s save that for part 3. Thanks for watching and I’ll see you in the next video.

100 Replies to “How the Apollo Spacecraft works: Part 2”

 1. CAN IT BE MORE OBVIOUS PROOF, WHEN 4 PILOTS KNOW AND TELL US THE EARTH IS FLAT?
  They if someone must know

  https://youtu.be/18QtOZapc38

 2. YOU ARE LYING CAN IT BE MORE OBVIOUS PROOF, WHEN 4 PILOTS KNOW AND TELL US THE EARTH IS FLAT?
  They if someone must know

  https://youtu.be/18QtOZapc38

 3. Co za brednie. Lądowanie na Księżycu w A.D. 1969!
  Moduł wznoszenia osiąga odpowiednią wysokość – 60 mil, bo taka była ponoć wysokość orbity modułu serwisowego i dowodzenia. Zapamiętajcie sobie, że na tej orbicie moduł serwisowy i dowodzenia musiał mieć prędkość ok. 1,69 km/s i co najwyżej mógł minąć moduł wznoszenia. Co najwyżej mógł rozbić się o Księżyc przy lądowaniu i minąć moduł wznoszenia przy wejściu na orbitę. Do tych manewrów potrzebne jest paliwo i to jest kluczowy dowód, że jest to lipa jak mawia młody Tusk. To jest najprostszy dowód na to, że ta banda oszustów z NASA nigdy nie była na żadnym Księżycu. Po pierwsze, tym swoim idiotycznym pajęczakiem LM, owiniętym pozłacaną folią musieli wyhamować te 1,69 km/s przy lądowaniu a następnie przyśpieszyć do połączenia się na orbicie. Zagadkę, skąd wzięli na to paliwo pozostawiam do rozwiązania Tobie.

  Reasumując, jest to jedno wielkie kłamstwo księżycowe, dla ciemnych i bezmyślnych mas uknute.
  Zwykłe brednie. Przykładowo Moduł Wznoszenia osiąga odpowiednią wysokość – 60 mil, bo taka była ponoć wysokość orbity Modułu Serwisowego i Dowodzenia. Zapamiętajcie sobie, że na tej orbicie Moduł Serwisowy i Dowodzenia musiał mieć prędkość ok. 1,69 km/s i co najwyżej mógł minąć Moduł Wznoszenia. To jest najprostszy dowód na to, że ta banda oszustów z NASA nigdy nie była na żadnym Księżycu. Po pierwsze, tym swoim idiotycznym pajęczakiem LM, owiniętym pozłacaną folią musieli wyhamować te 1,69 km/s przy lądowaniu a następnie przyśpieszyć do połączenia się na orbicie. Zagadkę, skąd wzięli na to paliwo pozostawiam do rozwiązania Tobie czytelniku. (pomijam tu kwestię jak zredukowali prędkość całego zestawu Apollo dolatującego do Księżyca z 10,8 km/s do 1,69 km/s? W jaki sposób uniknęli koziołkowania przy hamowaniu skoro zestaw Apollo nie miał rotacji?)

  Niezłe też łącze mieli amerykańscy chłopcy jak na tamte czasy, nie ma co. Ciekawe czy łącze było bezpośrednie czy przez przekaźniki tv? Na proste moje pytanie: „kto im zestawił tor transmisji wizji z Księżyca?” „fachowcy” mówią, że „były już transmisje TV poprzez satelity”. Owszem, był Ziemia-satelita-Ziemia a nie LM na Księżycu – Ziemia. Transmisje, o których wspomniałem tj. Ziemia-satelita-Ziemia były realizowane przy pomocy stacji gigantów podobnych jak ta w Psarach. Gdzie była taka stacja na Księżycu, co ją zasilało?
  Tak nawiasem to w PRL nie było żadnej transmisji z „pierwszego lądowania” tylko około godz. 22 wieczorem powiedzieli w Komitecie d/s Radia i Telewizji (nie było wtedy ani TVP ani TVP1 był jeden program pod nazwą którą przytoczyłem), że wylądowali i tyle. Wiem bo pamiętam. Potem 6 godzin później była jakaś "transmisja" o 4 rano.

  Polecam oryginalne zdjęcia z „lądowania” na Księżycu w filmie Krzysztofa Zanussiego z roku 1972 pt. Iluminacja.
  Na tym filmie, gostek w skafandrze z plecakiem, będąc pierwszy raz na Księżycu zeskakuje z drabinki z przedostatniego szczebla, z wysokości 80 cm bezpośrednio na grunt księżycowy!
  Zdjęcia a dokładniej film jest oryginalny, „zdjęty kamerą z telewizora” z transmisji telewizyjnej z A.D. 1969. Po prostu skarb który pozwala popukać się w głowę z całym tym „lądowaniem na Księżycu”!

  Dla myślących niedowiarków a wierzących w to Wielkie Kłamstwo Księżycowe proponuję takie oto ćwiczenie:

  1. Ściągnij rysunki wymiarowe Lądownika Księżycowego ze strony NASA i oblicz* pojemność zbiorników paliwa i utleniacza.
  2. Przyjmując za pierwszą prędkość kosmiczną Księżyca 1,68 km/s oblicz z wzoru E=1/2*m*v*v energię kinetyczną potrzebną do wyhamowania lądownika z pierwszej prędkości kosmicznej Księżyca do zera (lądowanie) a następnie rozpędzenie lądownika (startownika) do pierwszej prędkości kosmicznej Księżyca = 1,68 km/s pamiętając, że zmienia się masa tego, co startuje do tego, co lądowało (dokładnie zmienia się w czasie, bo ubywa w czasie paliwa – obliczenie dla ambitnych).
  3. Porównaj otrzymane wyniki z wartością energetyczną paliwa w zbiornikach zakładając 100% sprawność silników rakietowych i SAM wyciągnij wnioski czy lądowali na Księżycu czy nie lądowali.

  Rozumiem, że sprawę egzekucji JFK, lądowania na Księżycu, sprawę 9/11 już wyjaśniono … i Jankesi z czystym sumieniem mogą się zabrać za Smoleńsk? Naiwność ludzka miesza się z ignorancją, głupotą i brakami elementarnej wiedzy technicznej i z historii.

  P.S. Moja śp. Babcia mawiała coś co szczególnie pasuje do "lądowania na Księżycu": "w dupie był – gówno widział"

  What a nonsense. Landing on the moon in A.D. 1969.
  The climb module reaches the appropriate height – 60 miles, because this was probably the height of the service and command module's orbit. Remember that in this orbit the service and command module had to have a speed of about 1.69 km / s and at most the climb module could have passed. This is the simplest evidence that this bunch of NASA cheats has never been on any moon. First of all, with this idiotic LM arachnid, wrapped with a gold-plated foil, they had to brake those 1.69 km / s at landing and then accelerate to connect in orbit. I leave the riddle where they took the fuel for it.

  To sum up, this is one big lunar lie, for the dark and mindless masses.
  Normal nonsense. For example, the Ascension Module reaches the appropriate height – 60 miles, because this was probably the height of the Service Module and Command Module. Remember that in this orbit the Service and Command Module had to have a speed of about 1.69 km / s and at most it could have passed the Climbing Module. This is the simplest evidence that this bunch of NASA cheats has never been on any moon. First of all, with this idiotic LM arachnid, wrapped with a gold-plated foil, they had to brake those 1.69 km / s at landing and then accelerate to connect in orbit. I leave the riddle where they took the fuel for the solution to you.

  The American boys were pretty good at that time as well, there's no point. I wonder if the link was direct or via tv relays? To my simple question: "who put them together for the transmission of the vision from the moon?" "Experts" say that "TV broadcasts through satellites were already". Yes, there was Earth-satellite-Earth and not LM on the Moon – Earth. The transmissions I mentioned, i.e. Earth-satellite-Earth were carried out using a station of giants similar to that in Psary. Where was the station on the moon, what fed it?
  By the way, in the PRL there was no transmission from the "first landing" only about 22 in the evening they said on TVP1 (there was only 1 program) that they landed and that's it. I know because I remember.

  I recommend original photos from "landing" on the Moon in the film by Krzysztof Zanussi from 1972 entitled Illumination.
  In this movie, a pack in a suit with a backpack, being on the Moon for the first time, he jumps off the ladder from the penultimate level, from the height of 80 cm directly to the moon land!
  The picture is more or less the original film, "taken with a TV camera" from a TV broadcast from A.D. 1969. Just a treasure that lets you tap your head with all this "landing on the moon"!

  For thinking doubters and believers in this Great Lunar Lie, I suggest this exercise:

  1. Download dimensional drawings of the Lunar Lander from the NASA website and calculate * the capacity of the fuel and oxidizer tanks.
  2. Assuming 1.68 km / s for the first cosmic velocity of the Moon, calculate the equation kinetic energy E = 1/2 * m * v * v needed to stop the lander from the first space velocity of the Moon to zero (landing) and then accelerate the lander (starter) ) to the first cosmic velocity of the Moon = 1.68 km / s, remembering that the mass of what starts for what landed changes (it changes in time, because it decreases during fuel – calculation for ambitious ones).
  3. Compare the obtained results with the energy value of fuel in tanks assuming 100% efficiency of rocket engines and SAM draw conclusions whether they landed on the moon or did not land.

  I understand that the case of JFK execution, landing on the moon, case 9/11 has already been cleared up … and the Yankees can consume Smolensk with a clear conscience? Human naïveté is mixed with ignorance, stupidity and lack of elementary technical knowledge and history.
  P.S. My late Grandma used to say something that particularly suits "landing on the moon": "he was in the ass – he saw shit"

 4. The "Lunar Module" could not steer and was never shown to work on earth let alone space. It has never been seen to work, ever. The take-off video shows it is simply being pulled up by a crane.

 5. The "Lunar Module" could not steer and was never shown to work on earth let alone space. It has never been seen to work, ever. The take-off video shows it is simply being pulled up by a crane.

 6. Nothing inspiring in either of your video`s…All you are really doing is just spouting out everything that NASA has already said…But of course, as you were coming up to the 50th anniversary of the Faked Moon Landing, you started trying to "sow seeds" in an attempt to try and persuade people that back in 1969, we had the technology to land men on the Moon!!….WRONG!!

 7. Going to the moon was the second greatest accomplishment by man the greatest was making a rocket engine with 30000 pounds of thrust and not one Speck of dust landed on the landing pads

 8. THINK, THIS IS WHY THEY NEVER GO TO THE MOON, AND WHY IT IS NEVER ANY ASTRONAUTS IN ANY ROCKET.

  Even after 50 Years 80 % of all rockets explode before they reach 30 km, the rest ends up in Bermuda triangle, so no one can ever pass the firmament who cover our earth 110 km up, with the sun and the moon UNDER the firmament.

  And some still believe we went to the moon 6 times 50 years ago???

  https://youtu.be/7JznGulxaEk

 9. @Jared Owen
  Easier said than done. Highly dangerous manoeuvres for even today. Do you really think it's possible for command module to turn 180 degrees, dock with lunar module and pull it out when speeding at thousands of kilometres per hour? Remember, all these feats with a computer system with a memory of today's pocket calculator.

 10. I stayed up all night to watch Neil and buzz make history, I was 20 years old and so glad I stayed awake to see history being made and I've always been amazed by the Saturn 5 rocket the power that it produced and 3 men sitting on top of it van Braun certainly knew how to build rockets and it was his goal to send men into orbit and then onto the moon and beyond he died about 6 years after the moon landing but left a legacy behind him

 11. Sure we go to the moon ha ha ha, You must be out of Your mind to think that aluminium junk whent to the moon and back.
  https://youtu.be/PcFlY3GDz1Q

 12. Just 1 correction. S4 B stage was not 'useless'. It was deliberately crashed to the lunar surface to study moonquakes!! Do a little bit of more research👍

 13. NASA stupefied everyone with CGI
  The moon and the stars are located in side the firmament and not out side. There is no outer space because of the van Allen radiation belt. Truth is only visible to those who are able to question everything that they have been taught to believe. It doesn't matter how large a sphere is. A sloping horizon will never rise to eye level.
  Bodies of water always seek and find level. The earth Is not a spinning globe flying through infinite space. Search for the truth.

 14. I cant wait to hear the excuse for why we cant do it again But then again I’m looking forward to the remake using cgi and virtual reality video!! I will look so much better in HD than the original fake stuff !!!

 15. Как работает.он не работает.он есть и всё. Там нету ничиво,,,только астронавт, и суп программы посищения на планете.Модуль.,а какой !!!?!это космонавт знает о чем то.

 16. Is it true mission did by moon landing mission by nasa if it is true why nasa wont do it again why because now it is 2019 which has well advanced technolog19now compared 1969

 17. Backgrounder tell me if a person don't know you or didn't even talk, didn't even seen each other you think they fall in love?

  Whats wolverine or hulk?

  I will further cut your lil d1ck off. Do you understand me? Just for fun. It's okay to have fun in sidelines. But dont go over doing it. I am known to kill gods with one punch. They dont return.

  Keep your lik d1cks in your pants and live to talk about how you came across a god killer and lived to talked about it. Hhhhhmmm?

  Away you go you scrawny lil bunch.

 18. https://youtu.be/kkktPlyXBDM
  Chandrayaan 2 में Astronauts को शामिल ना करना – ISRO ने क्यों लिया ये कदम

 19. This is absolute nonsense – nobody has ever been to so-called space – please do some serious research! This is a good place to start: https://www.youtube.com/watch?v=zb4N2OAuMEo&t=1506s

 20. You need astronauts farts to get to the moon. You need more than twice the actual fuel capacity to complete the mission. But the worst is that thrusters can't work in vacuum. A pesky thing called Joules-Thompson effect tells you that pressurized gases released in vacuum conditions make no work. You can't go anywhere with this in real vacuum. Newton's 3rd. is frequently misinterpreted. An oposite force requires contact or friction to preserve the continuity of the system. There is no space travel.

 21. الحلقة الاولى
  https://youtu.be/5KXDiRy1IC4

  كتاب لماذا حركو الارض
  https://www.alukah.net/library/0/33729/

 22. Hey there. I've watched your 3 part series and it is FANTASTIC! I am modeling the Artemis Mission spacecraft so I needed to see a few things for clarification and this worked outstanding. I have always loved the Apollo missions. I DO have one question. When the spacecraft slingshots initially around the moon it is backwards where it uses the engine to slow down. At 3:11, it has reversed. At what point does it turn around? That's my only question. Great work!

 23. Hi jared how many retro engine were there in change 4 and apollo lander,if you compare with chandrayaan e 4 retro engine. How do you compare the design concept

 24. So much misinformation ,where to start. Its all cartoons. Space is Santa for adults who can’t think critically

 25. Just look at Your comments, and then tell me You have any knowledge at all, it is disgusting that You are so little knowledge of what You believe in, so You can´t discuss like a mature person, it is like to be in daycare with children for God sake, You should all be a shame of Yourself to show Your stupidity so open for everyone, but this is exactly what is to expect in this globalist video-files, people who live on what their teacher told them 40 Years ago, and have not educate since then.

 26. NASA is one big fat LIE ! All BS ! Moon landing FAKE! NASA should be taken to court in a major class action suit for taking in OUR tax $$$$ and stealing it and cheating and LYING!!

 27. BUT HOW CAN ANYONE BELIEVE IN THIS FUCKING THEATRE AND DON'T REALIZE YOU BEEN CHEATED AS HELL?
  https://youtu.be/cgglwB45yFI

 28. "…and do some science." LMAO
  Exactly what science was said to be conducted? All Moon rocks presented are proven to be petrified wood. This is covered up, but easy for you to research.
  I'll tell you exactly what was accomplished on this day. People all over the world fell for the biggest hoax known to mankind.
  People watched an impressive rocket launch which would fall into the ocean when out of view, then watch a prefabricated movie production.
  On this day, NASA carried out it's plan to steal the minds of every living person.
  Just before this massive deception, the United States was on a 'spare no expense' exploration of Antarctica from which Admiral Richard E. Byrd was given ticker-tape parades for his accomplishments and discoveries. This was quickly capturing the minds and curiosities of people everywhere. Suddenly, Admiral Byrd dies, NASA is formed and everyone is now looking the other way, toward the Moon. This has never stopped. NASA is a mind control distraction. They go nowhere and do nothing. All for the low, low price of $56 million P/DAY!
  If you want to argue this point fact, feel free. You will first need to read the raw version of the Antarctic Treaty. Otherwise, you won't know what you're talking about.
  Further, research NASA and question the obvious holes in their programs, stories, video productions and records. You will easily discover lies and cover ups. How many times does someone have to tell you before you consider them to be dishonest and untrustworthy?
  NASA is a fraud agency. PERIOD!
  Quit worshiping an unregulated self appointed authority!!! It's beneath you…

 29. Actually?…NASA lied about everything! They FAKED all of the “moon landings” and NO! They did NOT have the technology to get to the moon! Neither did the Russians! Because no one can land on light! That isn’t the issue! The issue is they know it’s not 237 thousand miles away! but the Dome! if the Astro-nots went to the “moon” how’d they get out of the firmament!?

 30. How did they carry enough oxygen for 3 men for 8 days ?? Have you seen a divers tank & they only last an hour or two.

 31. And again, only CGI.
  You forgot to mention that the earth is flying around the sun with sun with 108000km/h and the sun is supposed to fly around the milkyway with 792000km/h. Your grafics seem to be a little to simple.
  There are photos of the "lunar lander" in high resolution. It consisted of Aluminium foil, cardbord and curtain rods, sticked together with ducktape. Look for yourself! There is no blast crater under the "eagle" while the Astronots suits are covered in dust kneehigh.

 32. The moon has less gravity than Mars. Why did they not need parachutes to slow the space craft down to land on the moon? And how did it stay upright with only a single rocket located in the center?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *